Verksamhetsberättelse 2021 Ringarums Hembygdsförening

INLEDNING/SAMMANFATTNING

Årets publika aktiviteter

Liksom föregående år har 2021 i mångt och mycket präglats av den pandemi som fortfarande efter snart två år pågår i Sverige och över världen. De restriktioner som rått har givetvis påverkat Ringarums Hembygdsförening.

Efter rekommendationer från kommunen och länsstyrelsen avstod föreningen från att arrangera valborgsmässofirande och midsommarfirande för andra året i rad. Detta är bekymmersamt då vi vanligen har många besökare och också har möjlighet få in välbehövliga inkomster genom att sälja kaffe, korv och lotter och att ha vår loppis öppen.

Under en period i början av året hade vi återkommande besökare i form av flitiga motionärer i RIF som förlade några av sina träningspass i veckan till vår dansbana – pass som i vanliga fall sker i Ringarums gymnastiksal. Oväntade situationer som en pandemi, som sätter ”käppar i hjulen”, leder till kreativitet! Som tack för hjälpen värvade RIF ett antal nya medlemmar till hembygdsföreningen.

Årsmötet senarelades och genomfördes först i slutet av augusti och då på Hembygdsberget i stället för som brukligt i församlingshemmet. Därefter har vi försiktigt öppnat upp för några aktiviteter varav de flesta har kunnat ske utomhus.

Första lördagen och söndagen i september passade vi på att hålla öppet i samband med Östgötadagarna. Vi hade många besökare på lördagen och ännu flera på söndagen då vi också höll auktion. Det som gick under klubban var i huvudsak föremål av varierande art som skänkts till föreningens loppis.

En söndag i september fick en skara nyfikna deltagare höra mera om och besöka platserna där några av ortens skjutbanor var belägna – allt under kunnig ledning av Albin Lindqvist och i samarrangemang med Ringarums skyttegille. Under Albins ledning hade föreningen också öppet på Arkivens dag, med bildvisning och uppspelning av gamla intervjuer.

Sagostigen, som startade upp längs en lätt framkomlig slinga på Hembygdsberget under 2020, har varit en stor tillgång även 2021. Under promenaden finns mycket att upptäcka – sagor och sägner att läsa och lyssna till, illustrationer i små hus och i naturen. Sagostigen har lockat många, många spontanbesökande familjer till Hembygdsberget – hoppas att de återkommer när vi kan börja öppna upp för flera arrangemang igen.

Två aktiviteter som riktat sig till barn har genomförts. Pippi Långströms 75-års-dag firades (ett år för sent) en lördag i september. Det blev en trevlig dag med många besökare – några var t.o.m. klädda i ”Pippi-kläder”. Tomtar på loftet lördagen före första advent lockade också många i det vinterkrispiga vädret. Vi upplever det mycket positivt att våra ”barn-arrangemang” är så populära och vi hoppas givetvis att det ska ge ringar på vattnet för intresset för föreningen.

Studiecirkel i släktforskning har pågått under en del av året.

Styrelsen och övriga uppdrag

Styrelsen har bestått av Karin Folkesson (ordförande), Birgitta Andersson (vice ordförande), Bo Svensson (kassör), Berit Hedlund (sekreterare), samt ledamöterna Albin Lindqvist, Kerstin Rönnlöf, Kenneth Sjögren, Gunnar Malm och Håkan Nilsson. Åsa Samuelsson och Harriet Weibo har varit suppleanter.

Styrelsen har haft tolv protokollförda möten under verksamhetsåret. Årsmötet senarelades p.g.a. pandemin och hölls söndagen den 22 augusti 2021 på Hembygdsberget.

Jan-Olov Andersson och Peter Alexandersson har varit föreningens revisorer och Sven Olsson och Martin Jemsö har varit revisorssuppleanter.

Valberedningen har bestått av Hans Andersson (sammankallande) samt Christina Ährlin och Karin Ottosson Borgh.

Arbetsgrupper; Gunnar Malm och Rune Karlsson har varit sammankallande i byggnadsvårdskommittén. Utöver dessa båda har Kenneth Sjögren, Kent-Göran Karlsson, Hans-Göran Svensson och Rolf Dahlgren ingått i kommittén.

Roger Gustafsson (fram till sin bortgång) och Eva Malm har varit sammankallande i festkommittén där även Inga Wester, Barbro Svahn, Birgitta Andersson, Inga Ericsson, Solvig Hoff-Österholm, Ann-Christine Larsson, Anettie Walestad, Gun Gustavsson, Anna Wall, Susanne Rosengren, Marianne Roos, Lisbeth Svanborg och Maria Westas Nilsson ingått.

Åsa Samuelsson har varit sammankallande i gruppen med ansvar för trädgård mm. I gruppen har även Roger Gustafsson (fram till sin bortgång), Birgitta Svensson och Berit Hedlund ingått.

Ingegerd Fyhrman har varit sammankallande i gruppen med ansvar för barnverksamhet, där också Birgitta Andersson, Eva Britt Karlsson, Anders Petersson och Birgitta Svensson ingått.

Övriga uppdrag inom föreningen

Lotteriansvar: Ingegerd Karlsson
Ombud Bygdekommittén: Åsa Samuelsson
Ombud Östergötlands museum: Kenneth Sjögren
Arkivansvar: Albin Lindqvist, Bertil Gustafsson och Berit Hedlund
Dokumentationsansvar och redaktion Baljabladet: Albin Lindqvist
Loppmarknadsansvar: Kerstin Rönnlöf och Åsa Samuelsson
Brandskyddsansvar: Gunnar Malm
Föremålsansvar: Kenneth Sjögren och Albin Lindqvist
Medlemsregisteransvar: Bo Svensson och Bertil Gustafsson
Medlemsvärvaransvar: Bertil Gustafsson
Webbansvar: Bertil Gustafsson

Föreningens ekonomi

Föreningens inkomster utgörs i huvudsak av medlemsavgifterna.

Till detta kommer ersättning för uthyrning, viss försäljning och gåvor samt bidrag, som i förekommande fall beviljas föreningen. Föreningen har 2021 beviljats bidrag av Riks-antikvarieämbetet och Sällskapet Fattiga Barns Vänner utöver kommunens kulturbidrag. Det bör också noteras att generösa minnesgåvor inkommit till föreningen. Ett antal värdefulla gåvor har även i år skickats in från Sagostigsbesökare – ”många bäckar små…”

Ett ”normalt” år med arrangemang av skiftande karaktär brukar ge väsentliga tillskott till kassan genom kaffe- och korvförsäljning, lotterier och parkeringsavgifter. Under 2021 blev dessa inkomster förhållandevis blygsamma. Ett stort undantag var de inkomster som generades i samband med auktionen i början av september.

En avgörande förutsättning – utöver goda relationer till lokala entreprenörer och näringsidkare - för föreningens möjlighet att fortleva är det stora engagemang och de många ideella arbetstimmar som medlemmarna bidrar med.

Medlemmar och information

Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick medlemsantalet till 436 st samt sju organisationer som valt att förvara sina arkiv hos Hembygdsföreningen.

Vi sprider information om vår verksamhet genom medlemsskriften Baljabladet och via vår hemsida. Publicering finns också på Facebook.

Medlemsskriften Baljabladet har utkommit med tre nummer.

Hembygdsföreningen är medlem i Östergötlands Hembygdsförbund och Hembygds-föreningens byggnader och inventarier är försäkrade hos Sveriges hembygdsförbund genom Hembygdsförsäkringen. Våra arkivalier är försäkrade genom Östergötlands Arkivförbund i Länsförsäkringar Östgöta.

Antalet följare av vår Facebook-sida ökade under året från 588 till 664. Då pandemin fortsatt påverka samhället har Facebook fortsatt varit ett viktigt redskap för att kommunicera. Under 2021 publicerades 25 inlägg varav de som nått störst räckvidd är följande:

2021-05-01, 3 854 personer, Reklam för vår Sagostig
2021-03-13, 2 071 personer, Även denna gång reklam för vår Sagostig
2021-11-16, 1 704 personer, Reklam för Tomtar på loftet

I Facebook-gruppen Du vet att du är från Ringarum om… har ett visst antal lokalhistoriska bilder delats ur samlingarna. Antalet medlemmar i gruppen var 1104 st vid årsskiftet 2021-2022 (ökning med 101 st).

Byggnader och tomtmark m.m.

Vården av våra byggnader har följt vår vård- och underhållsplan. Medlemmarna i byggnads-vårdsgruppen har träffats kontinuerligt för att arbeta med detta. Utöver underhållsarbetet har det i år ägnats engagemang och tid åt att bygga en kåta, som företrädesvis används i samband med barnarrangemang.

Den populära Sagostigen har på ett förtjänstfullt sätt bytt skepnad flera gånger under året – allt för att locka besökare att komma flera gånger. Påsk och jul har varit givna teman. Aktivitetsytan avsedd för större barn på baksidan av museibyggnaden har börjat ta form med den nybyggda kåtan som nav.

Trädgårdsgruppen har som vanligt skött såväl det löpande underhållet av tomtmarken som slyrensning mm. Det är också den här gruppen som ser till att det flaggas på Hembygdsberget när det är allmänna flaggdagar. En uppskattad gest eftersom Hembygdsbergets flaggstång syns vida omkring.

Samlingar m.m.

Arbetet med att sortera och strukturera upp föreningens föremålssamlingar pågår med stor iver inom ramen för det långsiktiga projektet att utveckla vår hembygdsgård. En del dubbletter och andra utgallrade saker ställs åt sidan och de föremål som vi behåller är antingen unika i sitt slag eller har en historia som kan intressera besökare.

Det har genom åren funnits många flitiga fotografer i Ringarum och glädjande nog har många glasplåtar och negativ skänkts till hembygdsföreningen. Mycket tid har även under 2021 ägnats åt att förbereda digitalisering av föreningens stora bildskatt.

Loppmarknad

Intresset för Loppmarknaden på Hembygdsberget är fortsatt mycket stort. Inflödet av skänkta saker till Loppmarknaden har ökat väsentligt de senaste åren. Det är mycket roligt men det gör också att de ansvariga har fått lägga ett oräkneligt antal ideella timmar på att få allt att fungera. Försäljningen under 2021 har varit förhållandevis blygsam då valborgsmässofirandet och midsommarfirandet annars brukar vara storsäljardagar.

Arkivet

Arbetet med att säkerställa det lokala kulturarvet långsiktigt och hålla det tillgängligt är en viktig del av föreningens verksamhet. Under året hämtades 18 leveranser av såväl nya arkiv som komplement till befintliga. Bland de nya leveranserna finns fler fotografier från Einar Larsson som mottogs kort innan han avled samt handlingar från Brårums skytteförening, Ringarums Rödakorskrets och Ringarums IF.

I redovisningssystemet Visual Arkiv finns totalt 151 arkivförteckningar, varav 10 nya under året. Förteckningarna består av sammanlagt 907 serier och volymer (40 nya under året). Visual Arkiv är kopplat till Nationell Arkivdatabas, NAD, där arkivförteckningarna görs sökbara på internet. Som ett resultat av pandemin blev antalet besök få även i år, endast 4 st men antalet forskningsförfrågningar ökade under året till 43 st.

Totalt förvaras cirka 228 arkivbildare om beräknat 45 hyllmeter fördelat på vår egen arkivlokal på Hembygdsberget och i f.d. kyrkoarkivet som vi hyr av Svenska kyrkan. Det har genom åren funnits många flitiga fotografer i Ringarum och glädjande nog har många glasplåtar och negativ skänkts till hembygdsföreningen. Mycket tid har även under 2021 ägnats åt att digitalisera föreningens stora bildskatt. Vi har fortsätta lägga ut historiska bilder på internet i databasen Topotek Östergötland, under året tillkom cirka 250 st, däribland Gunnar Wennerblands bilder på hus under Fyllingarum.

Avslutning

Hembygdsföreningens verksamhet bygger på ideellt arbete som utförs av medlemmar, arbetsgrupper och andra intresserade. Från styrelsens sida vill vi rikta ett stort och varmt tack för de insatser som gjorts under året. Styrelsen vill också tacka sponsorer och det lokala näringslivet som fortsätter att visa oss mycket stor generositet.

Ringarum i februari 2022

Karin Folkesson, Birgitta Andersson, Bo Svensson

Berit Hedlund, Kenneth Sjögren, Albin Lindqvist

Kerstin Rönnlöf, Gunnar Malm, Håkan Nilsson