Verksamhetsberättelse 2019 Ringarums Hembygdsförening

INLEDNING/SAMMANFATTNING

Ringarums Hembygdsförening har under 2019 arbetat enligt den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet den 17 mars.

Det har arrangerats ett stort antal aktiviteter av varierande karaktär såsom föreläsning, vandring i Fyllingarum, spelstämma, sagovandring, bildvisningskväll och Tomtar på loftet. De traditionella firandena av Valborgsmässoafton och Midsommar lockade som vanligt många besökare och Sommarauktionen blev enriktig besöksmagnet. Föreningen har även visat upp sig och deltagit i samband med andra arrangemang både i Ringarum och i Valdemarsvik. Bilder från orten har också ställts ut på Arbetets museum under året.

Under det gångna året har det långsiktiga och tidskrävande arbetet med att strukturera våra samlingar fortsatt och intensifierats i samband med inventering och gallring inför utvecklingen av vår hembygdsgård. Ytterligare medel har beviljats föreningen från Riksantikvarieämbetet för att stödja det fortsatta detta utvecklingsarbete.

Vår förening har många byggnader och stor tomtmark. Trädgårdsgruppen har, liksom byggnadsvårdskommittén, arbetat idogt för att hålla allt snyggt och trevligt för oss och alla våra besökare på Hembygdsberget. Föreningen har också haft god hjälp av Bo Johanssons entreprenad som tagit ned och forslat bort ett antal träd som antingen gav vika för 2018 års torka eller stod alltför nära byggnader.

Avtal har tecknats om en ny(-gammal) parkeringsyta väster/norr om hembygdsgården och som behövs vid större arrangemang. Förändring av ytan för att passa våra behov har påbörjats med stöd av Lennart Anderssons entreprenad och många ideella arbetstimmar. Ett nyttjanderättsavtal har tecknats med de nya ägarna till Fillingerum, så att våra behov i samband med underhåll av och arrangemang i lusthuset/bönehuset tillgodoses.

Vidare har ytterligare material från såväl föreningar som privatpersoner inlämnats och katalogiserats i vårt arkiv.

Inströmningen av saker till föreningens Loppis har pågått i stor omfattning. De ansvariga för verksamheten gör ett imponerande arbete för att sortera och exponera sakerna till försäljning.

Medlemsskriften Baljabladet har utkommit med tre nummer.

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick medlemsantalet till 447 st samt sju organisationer som valt att förvara sina arkiv hos Hembygdsföreningen.

Föreningens inkomster utgörs i huvudsak av medlemsavgifterna. Till detta kommer intäkter i samband med arrangemang samt gåvor och bidrag, som i förekommande fall beviljas föreningen. En avgörande förutsättning - utöver goda relationer till lokala entreprenörer och näringsidkare - för föreningens möjlighet att leva upp till åtagandena i verksamhetsplanen är det stora engagemang och de många ideella arbetstimmar som medlemmarna bidrar med.

STYRELSEN OCH ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelsen har bestått av Karin Folkesson (ordförande), Birgitta Andersson (vice ordförande), Bo Svensson (kassör), Berit Hedlund (sekreterare), Albin Lindqvist (vice sekreterare) samt ledamöterna Kerstin Rönnlöf, Kenneth Sjögren, Gunnar Malm och Håkan Nilsson. Åsa Samuelsson och Harriet Weibo har varit suppleanter.

Styrelsen har haft elva protokollförda möten under verksamhetsåret. Årsmötet hölls söndagen den 17 mars 2019 i Ringarums församlingshem.

Jan-Olov Andersson och Peter Alexandersson har varit föreningens revisorer och Sven Olsson har varit revisorssuppleant.

Valberedningen har bestått av Hans Andersson (sammankallande) samt Christina Ährlin och Karin Ottosson Borgh.

ARBETSGRUPPER

Gunnar Malm och Rune Karlsson har varit sammankallande i byggnadsvårdskommittén. Utöver dessa båda har Kenneth Sjögren, Sören Wass, Kent-Göran Karlsson, Hans-Göran Svensson och Rolf Dahlgren ingått i kommittén.

Roger Gustafsson och Eva Malm har varit sammankallande i festkommittén där även Inga Wester, Barbro Svahn, Birgitta Andersson, Mona Engstrand, Inga Ericsson, Solvig Haff-Österholm, Brita Kjellberg, Ann-Christine Larsson, Anettie Walestad, Gun Gustavsson, Anna Wall, Susanne Rosengren och Susanne Leifors ingått.

Åsa Samuelsson har varit sammankallande i gruppen för ansvar för trädgård mm. I gruppen har även Roger Gustafsson, Birgitta Svensson och Berit Hedlund ingått.

Ingegerd Fyhrman har varit sammankallande i gruppen med ansvar för barnverksamhet, där också Birgitta Andersson, Eva Britt Karlsson, Anders Petersson och Birgitta Svensson ingått.

ÖVRIGA UPPDRAG

Lotteriansvar: Ingegerd Karlsson
Ombud Bygdekommittén: Åsa Samuelsson
Ombud Östergötlands museum: Kenneth Sjögren
Arkivansvar: Albin Lindqvist och Bertil Gustafsson
Dokumentationsansvar och redaktion för Baljabladet: Albin Lindqvist
Loppmarknadsansvar: Kerstin Rönnlöf och Åsa Samuelsson
Brandskyddsansvar: Gunnar Malm
Föremålsansvar: Kenneth Sjögren och Albin Lindqvist
Medlemsregisteransvar: Bo Svensson och Bertil Gustafsson
Webbansvar: Bertil Gustafsson

PROGRAMMET FÖR 2019

17 mars: Årsmöte i Ringarums församlingshem efter sedvanligt kyrkkaffe, som Hembygdsföreningen bjöd på.

26 mars: Kåserande föreläsning på östgötska med Marianne Wik från Söderköping. Sammarrangemang med Ringarums Rödakorskrets.

7 april: Sedvanlig vårrustningsdag på Hembygdsberget.

30 april: Valborgsmässofirande på Hembygdsberget med körsång av medlemmar i Viskören och Cantuskören. Vårtal av Christina Gårdebäck Stork.

19 maj: Vandring över vackra betesängar till Näset/Ropsudden i Fyllingarum under ledning av Håkan Nilsson och Albin Lindqvist.

16 juni: Spelstämma på Hembygdsberget tillsammans mad Hemgårdens folkdanslag. Stämman inleddes med friluftsgudstjänst.

21 juni: Uppskattat traditionellt midsommarfirande på Hembygdsberget i fint sommarväder. Lekar och dans kring stången under ledning av Carolina Berglund. Carola Andersson sjöng till lekarna och Estrid Eliasson underhöll liksom tidigare år med sin fina dragspelsmusik.

30 juni: Arbetsdag på Hembygdsberget med sortering bland samlingarna och förberedelser inför sommarauktion.

14 juli: Publikdragande sommarauktion på Hembygdsberget. Kent-Åke Lindqvist och Bengt Svensson agerade utropare när saker som skänkts till föreningens loppis och ett och annat utgallrat föremål såldes.

27 juli: Hembygdsföreningen fanns på plats med loppis och lotterier i samband med Baljadagen.

3 augusti: Medverkan vid Waldemarsviksrodden i Valdemarsvik. Vi visade upp vår verksamhet tillsammans med Valdemarsviks hembygdsförening.

18 augusti: Friluftsgudstjänst vid Fyllingarums kapell/lusthus. Kalle Främberg stod för många fina musikinslag. Efter gudstjänsten bjöd föreningen på kyrkkaffe.

14 september: Sagovandring på Hembygdsberget. Sagoberättelse och pyssel för lite mindre barn i fint men blåsigt höstväder.

13 oktober: Bildvisningskväll och öppet hembygdsarkiv. Bertil Gustafsson visade bilder från sin tid som reporter vid Norrköpings Tidningar.

30 november: Tomtar på loftet på Hembygdsberget. Traditionell barnaktivitet med korvgrillning, godisletande hos tomtenissarna på loftet och pysselverkstad.

Flertalet av arrangemangen har lockat många besökare - utöver vårt traditionella midsommarfirande kan vandringen i Fyllingarum, Sommarauktionen och Tomtar på loftet särskilt omnämnas.

Hembygdsföreningen har också varit representerad vid Knutgubbedansen i januari, samt vid Julmarknaden i december i Ringarum.

Studiecirkel i släktforskning har pågått och besök har gjorts vid Landsarkivet i Vadstena.

BYGGNADER, SAMLINGAR OCH TOMTMARK MM.

Vården av våra byggnader har följt vår vård- och underhållsplan. Flera arbeten har under året gjorts på loftboden - restaurering och omläggning av golvet på undervåningen, den norra gaveln har försetts med ny panel (i gammal stil) som rödfärgats och el har dragits in i huset så att den planerade utställningen kan belysas. Ett enkelt virkesförråd har byggts på baksidan av museibyggnaden och underhållsmålning har skett på flera av våra byggnader. Arkivets vägg och tak som vetter mot Loppislokalen har försetts med kompletterande gipsskivor - ett arbete som egentligen skulle ha gjorts i samband med bygget av arkivet. Den sedan ett par år krånglande vattenpumpen har bytts ut och placerats på en ny lägre nivå vilket gjort att vattenförsörjningen numera fungerar bra.

Arbetet med att strukturera upp föreningens föremålssamlingar pågår med stor iver inom ramen för det långsiktiga projektet att utveckla vår hembygdsgård. En del dubbletter och andra utgallrade saker försåldes i samband med årets Sommarauktion. De föremål som vi behåller är antingen unika i sitt slag eller har en historia som kan intressera besökare.

Trädgårdsgruppen sköter såväl löpande underhåll av tomtmarken som slyrensning mm. Föreningen har i sammanhanget haft god hjälp av Bo Johanssons entreprenad som tagit ned och forslat bort ett antal träd som antingen gav vika för 2018 års torka eller stod alltför nära byggnader.

Avtal har tecknats om en ny(-gammal) parkeringsyta väster/norr om hembygdsgården och som behövs vid större arrangemang.Förändring av ytan för att passa våra behov har påbörjats med stöd av Lennart Anderssons entreprenad och många ideella arbetstimmar.

Ett nyttjanderättsavtal har tecknats med de nya ägarna till Fillingerum, så att våra behov i samband med underhåll av och arrangemang i lusthuset/bönehuset tillgodoses.

ARKIVET

Arbetet med att säkerställa det lokala kulturarvet långsiktigt och hålla det tillgängligt är en viktig del av föreningens verksamhet. Under året hämtades 28 leveranser av såväl nya arkiv som komplement till befintliga, vilket är 20 fler än under 2018. Bland de nya arkiven märks delar av Fyllingarums gårdsarkiv bestående av 27 räkenskapsböcker, delar av Ringarums IF:s arkiv som blev deponerande medlem som en följd av den tragiska branden av Gusums IF:s klubblokal, då deras arkiv förstördes. En del ordnings- och förteckningsarkiv har skett, totalt 96 arkivförteckningar (en ny under året) finns registrerade i systemet Visual Arkiv. Förteckningarna består av sammanlagt 518 serier och volymer (32 nya under året). Visual Arkiv är kopplat till Nationell Arkivdatabas, NAD, där arkivförteckningarna görs sökbara på internet. Arkivet besöktes av 23 besökare och under året har sju forskingsförfrågningar inkommit. Totalt förvaras cirka 197 arkivbildare om beräknat 41 hyllmeter fördelat på vår egen arkivlokal på Hembygdsberget och i f.d. kyrkoarkivet som vi hyr av Svenska kyrkan. Arkivlokalerna börjar bli fyllda, vilket innebär att vi på sikt måste utöka. Genom en generös gåva från en medlem har vi under året kunnat börja lägga ut historiska bilder på internet i databasen Topotek Östergötland (161 bilder under året). Vidare har ett systematiskt arbete pågått med att säkerställa bevarandet av våra äldre bildsamlingar efter Harald Bäckstrand.

LOPPMARKNAD

Intresset för Loppmarknaden på Hembygdsberget blir allt större. Det märks att många intresserade söker sig till Loppisen i samband med våra arrangemang och det är fullt förståeligt eftersom sakerna är mycket trevligt exponerade och säljs till ett förmånligt pris. Inflödet av skänkta varor till Loppmarknaden har ökat väsentligt de senaste åren. Det är mycket roligt men det gör också att de ansvariga har fått lägga ett oräkneligt antal ideella timmar på att få allt att fungera. En större mängd av alla de föremål som skänkts till Loppisen såldes i samband med årets Sommarauktion.

ÖVRIGT

En fin sommardag i slutet av juni fick föreningen celebert besök av landshövding Carl Fredrik Graf med hans följe. Vi fick möjlighet att visa vår vackra Hembygdsgård och berätta om vår verksamhet och våra idéer om hur Hembygdsgården planeras att utvecklas.

Föreningen har under året sökt olika former av bidrag för att förstärka våra aktiviteter som i övrigt finansieras via medlemsintäkterna.

Under det gångna året har föreningen fått ett bidrag på 1000 kronor från kommunen i samband med Valborgsmässofirandet. Från Sällskapet Fattiga Barns Vänner har vi fått ett bidrag på 2000 kronor.

Riksantikvarieämbetet har beviljat ett bidrag på 40 000 kronor som stöd för det fortsatta arbetet med att utveckla föreningens museum.

Hembygdsföreningen är medlem i Östergötlands Hembygdsförbund och Hembygdsföreningens byggnader och inventarier är försäkrade hos Sveriges hembygdsförbund genom Hembygdsförsäkringen.

Våra arkivarier är försäkrade genom Östergötlands Arkivförbund i Länsförsäkringar Östgöta.

Antalet följare av vår Facebook-sida ökade under året från 471 till 504 stycken. År 2019 publicerades 18 inlägg varav de som nått störst räckvidd är följande:
2019-07-14, 2827 personer. Reklam för vår auktion.
2019-06-06, 2110 personer. Information om vårt arkiv med anledning av att Gusums IF:s arkiv förstörts i en brand.
2019-11-05, 1400 personer. Bertil Gustafssons historiska bilder.

I Facebook-gruppen Du vet att du är från Ringarum om...har ett visst antal lokalhistoriska bilder delats ur samlingarna. Antalet medlemmar i gruppen var 868 stycken vid årsskiftet 2018-2019 (en ökning med 42 st.).

AVSLUTNING

Ringarums Hembygdsförening har under det gångna året bedrivit en aktiv verksamhet och genomfört en rad olika arrangemang i enlighet med den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet i mars. Vi kan återigen glädjas åt ett intensivt år med många besökare och ett fortsatt gott inflöde av nya medlemmar.

Vi sprider information om vår verksamhet genom medlemsskriften Baljabladet och via vår hemsida. Publicering finns också på Facebook.

Vår verksamhet bygger på ideellt arbete som utförs av medlemmar, arbetsgrupper och andra intresserade. Från styrelsens sida vill vi rikta ett stort och varmt tack för de insatser som gjorts under året.

Styrelsen vill också tacka sponsorer och det lokala näringslivet som fortsätter att visa oss mycket stor generositet.

Ringarum i januari 2020

Karin Folkesson, Birgitta Andersson, Bo Svensson

Berit Hedlund, Kenneth Sjögren, Albin Lindqvist

Kerstin Rönnlöf, Gunnar Malm, Håkan Nilsson