Verksamhetsberättelse 2018 Ringarums Hembygdsförening

INLEDNING/SAMMANFATTNING

Ringarums Hembygdsförening har under 2018 arbetat enligt den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet den 11 mars.

Det har arrangerats ett stort antal aktiviteter av varierande karaktär såsom föreläsning, vandring i Säverumsskogen, spelstämma, sagovandring, Öppet arkiv och Tomtar på loftet. De traditionella firandena av Valborgsmässoafton och Midsommar lockade som vanligt många besökare och auktionen som hölls för att fira föreningens 85 år blev på flera sätt en het tillställning. Föreningen har även visat upp sig och deltagit i samband med andra arrangemang både i Ringarum, Åtvidaberg och i Valdemarsvik.

Under det gångna året har det långsiktiga och tidskrävande arbetet med att strukturera våra samlingar tagit ny fart och intensifierats i samband med inventering och gallring inför den auktion som hölls den 15 juli. Medel har beviljats föreningen från Riksantikvarieämbetet för att stödja det fortsatta arbetet med att strukturera våra samlingar.

Vår förening har många byggnader och stor tomtmark. Trädgårdsgruppen har, liksom byggnadsvårdskommittén, arbetat idogt för att hålla allt snyggt och trevligt för oss och alla våra besökare på Hembygdsberget.

Vidare har ytterligare material från såväl föreningar som privatpersoner inlämnats och katalogiserats i vårt arkiv.

Inströmningen av saker till föreningens Loppis har ökat i omfattning. Ansvariga för verksamheten får mer eller mindre kontinuerligt ta emot nya leveranser. Det görs ett imponerande arbete för att sortera och exponera sakerna till försäljning.

Medlemsskriften Baljabladet har utkommit med två nummer. Det är färre nummer än tidigare år men textomfattningen är trots det i det närmaste detsamma som under 2017.

Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick medlemsantalet till 435 st samt sju organisationer som valt att förvara sina arkiv hos Hembygdsföreningen.

Föreningens inkomster utgörs i huvudsak av medlemsavgifterna. Till detta kommer intäkter i samband med arrangemang samt gåvor och bidrag, som i förekommande fall beviljas föreningen.

En avgörande förutsättning – utöver goda relationer till lokala entreprenörer och näringsidkare - för föreningens möjlighet att leva upp till åtagandena i verksamhetsplanen är det stora engagemang och de många ideella arbetstimmar som medlemmarna bidrar med.

STYRELSEN OCH ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelsen har bestått av Karin Folkesson (ordförande), Birgitta Andersson (vice ordförande), Bo Svensson (kassör), Berit Hedlund (sekreterare), Albin Lindqvist (vice sekreterare) samt ledamöterna Kerstin Rönnlöf, Kenneth Sjögren, Gunnar Malm och Håkan Nilsson. Åsa Samuelsson och Harriet Weibo har varit suppleanter.

Styrelsen har haft elva protokollförda möten under verksamhetsåret. Årsmötet hölls söndagen den 11 mars 2018 i Ringarums församlingshem.

Jan-Olov Andersson och Peter Alexandersson har varit föreningens revisorer och Sven Olsson har varit revisorssuppleant.

Valberedningen har bestått av Hans Andersson (sammankallande) samt Christina Ährlin och Karin Ottosson Borgh.

ARBETSGRUPPER

Gunnar Malm och Rune Karlsson har varit sammankallande i byggnadsvårdskommittén. Utöver dessa båda har Kenneth Sjögren, Sören Wass, Kent-Göran Karlsson, Hans-Göran Svensson och Rolf Dahlgren ingått i kommittén.

Roger Gustafsson och Eva Malm har varit sammankallande i festkommittén där även Inga Wester, Barbro Svahn, Birgitta Andersson, Britt Olausson, Mona Engstrand, Inga Ericsson, Solvig Hoff-Österholm, Brita Kjellberg, Ann-Christine Larsson, Anettie Walestad, Gun Gustavsson, Anna Wall, Gun-Britt Bergström och Susanne Rosengren ingått.

Åsa Samuelsson har varit sammankallande i gruppen med ansvar för trädgård mm. I gruppen har även Roger Gustafsson, Birgitta Svensson och Berit Hedlund ingått.

Ingegerd Fyhrman har varit sammankallande i gruppen med ansvar för barnverksamhet, där också Birgitta Andersson, Albin Lindqvist, Eva Britt Karlsson och Anders Petersson ingått.

ÖVRIGA UPPDRAG

Lotteriansvar: Roger Gustafsson
Ombud Bygdekommittén: Åsa Samuelsson
Ombud Östergötlands museum: Kenneth Sjögren
Arkivansvar: Albin Lindqvist och Bertil Gustafsson
Dokumentationsansvar och redaktion för Baljabladet: Albin Lindqvist
Loppmarknadsansvar: Kerstin Rönnlöf och Åsa Samuelsson
Brandskyddsansvar: Gunnar Malm
Föremålsansvar: Kenneth Sjögren och Albin Lindqvist
Medlemsregisteransvar: Bo Svensson och Bertil Gustafsson
Webbansvar: Bertil Gustafsson

PROGRAMMET FÖR 2018

11 mars: Årsmöte i Ringarums församlingshem efter sedvanligt kyrkkaffe, som Hembygdsföreningen bjuder på.

27 mars: Föreläsning om DNA-släktforskning med Pelle Filipsson från Norrköping.

8 april: Sedvanlig vårrustningsdag på Hembygdsberget.

30 april: Valborgsmässofirande på Hembygdsberget med körsång av Viskören och medlemmar ur Ringarums kyrkokör. Vårtal av Christina Béen.

20 maj: Populär vandring i det vackra naturskyddsområdet i Säverum under ledning av Håkan Nilsson och Kent-Åke Lindqvist.

17 juni: Spelstämma på Hembygdsberget tillsammans med Hemgårdens folkdanslag. Stämman inleddes med en friluftsgudstjänst.

22 juni: Traditionellt midsommarfirande på Hembygdsberget i strålande sommarväder. Lekar och dans kring stången under ledning av Carolina Berglund. Carola Andersson sjöng till lekarna och Estrid Eliasson underhöll liksom tidigare år med sin fina dragspelsmusik.

1 juli: Arbetsdag på Hembygdsberget med sortering bland samlingarna och förberedelser inför sommarauktion.

15 juli: Hembygdsföreningen firade 85 år med en stekhet sommarauktion på utgallrade saker från våra samlingar. Kent-Åke Lindqvist och Håkan Nilsson agerade utropare – några av oss undrar säkert fortfarande om allt de sade var sant?!

28 juli: Hembygdsföreningen fanns på plats med loppis och lotterier i samband med Baljadagen.

3 augusti: Medverkan vid Waldemarsviksrodden i Valdemarsvik. Vi visade upp vår verksamhet tillsammans med Tryserums och Valdemarsviks hembygdsföreningar.

26 augusti: Friluftsgudstjänst med fin 1700-talsmusik framförd av Marie Hallingfors vid Fyllingarums kapell/lusthus. Efter gudstjänsten fick vi besök av Jacob Burenskiöld i Borkhultsbon Lars Nilssons skepnad.

1 september: Sagovandring för mindre barn och deras familjer på Hembygdsberget. 14 oktober: Höstrustningsdag på Hembygdsberget.

23 oktober: Kura skymning med berättarkväll på Hembygdsberget.

3 november: Öppet hembygdsarkiv med tema släktforskning blev tyvärr glest besökt i år trots att flera experter fanns på plats för att lotsa rätt bland släktgrenarna.

10 november: Medverkan vid Arkivens dags regionala samarrangemang i Åtvidaberg. Vi visade upp en mindre utställning om ångbåtstrafiken på Yxningen.

1 december: Tomtar på loftet på Hembygdsberget. Traditionell barnaktivitet med korvgrillning, godisletande hos tomtenissarna på loftet, pysselverkstad och träff med tomten för att lämna önskelistor inför julen.

Flertalet av arrangemangen har lockat många besökare – utöver våra traditionella valborgsmässo- och midsommarfiranden kan föreläsningen om DNA-släktforskning, vandringen i naturskyddsområdet i Säverum och Tomtar på loftet särskilt omnämnas.

Hembygdsförening har också varit representerad vid Knutgubbedansen i Ringarum.

Studiecirkel i släktforskning har pågått och besök har gjorts vid Landsarkivet i Vadstena.

BYGGNADER OCH SAMLINGAR

Vården av våra byggnader har följt vår vård- och underhållsplan. Det är främst målningsarbeten av fönster, foder och vindskivor samt mindre kompletteringsarbeten som gjorts under året. Luftavfuktaren som står under kaffestugan har visat sig fungera mindre bra. Detta har åtgärdats med hjälp av Håkan och Niklas Nilsson. Nu rinner det uppsamlade vattnet ut på ett kontrollerat sätt och hamnar i en stenkista utanför kaffestugan.

Arbetet med att sortera och strukturera upp föreningens föremålssamlingar har intensifierats under året. I samband med förberedelserna för sommarauktionen gjordes en omfattande inventering bland samlingarna. Med utgångspunkt från inventeringen gallrades en hel del dubbletter och andra saker ut och försåldes.

De föremål som vi behåller är antingen unika i sitt slag eller har en historia som kan intressera besökare. Vi har nämligen en förhoppning om att på sikt kunna förändra det nuvarande museet. Idag är det mera av ett förråd än ett museum och vi vill utveckla det till att tydligare lyfta berättelser istället för att bara visa upp ”döda” föremål. Utifrån den tanken har vi sökt och erhållit medel till stöd för arbetet från Riksantikvarieämbetet och under slutet av året har vi påbörjat tankearbetet genom en workshop.

ARKIVET

Arbetet med att säkerställa det lokala kulturarvet långsiktigt och hålla det tillgängligt är en viktig del av föreningens verksamhet.

Under året hämtades åtta leveranser av såväl nya arkiv som komplement till befintliga, vilket är färre än under 2017. Bland de nya arkiven märks Ringarums Rödakorskrets och Ringarums skyttegille. Båda föreningarna har valt att deponera sina handlingar hos oss, vilket är glädjande. Ett omfattande arbete med att ordna- och förteckna arkiv har genomförts, vilket resulterat i att 21 nya arkivförteckningar (totalt 95 st) registrerats i systemet Visual Arkiv. Förteckningarna består av sammanlagt 486 serier och volymer, varav 279 tillkommit under året. Visual Arkiv är kopplat till Nationell Arkivdatabas, NAD, där arkivförteckningarna görs sökbara på internet.

Arkivet besöktes totalt av 15 besökare och under året har fyra forskningsförfrågningar inkommit.

Totalt förvaras cirka 177 arkivbildare om beräknat 39 hyllmeter fördelat på vår egna arkivlokal på Hembygdsberget och i f.d. kyrkoarkivet som vi hyr av Svenska kyrkan. Under året har arbete pågått med att samla de förtecknade arkiven på sistnämnda plats.

LOPPMARKNAD

Intresset för Loppmarknaden på Hembygdsberget blir allt större. Det märks att många intresserade söker sig till Loppisen i samband våra arrangemang och det är fullt förståeligt eftersom sakerna är mycket trevligt exponerade och säljs till ett förmånligt pris.

Inflödet av skänkta saker till Loppmarknaden har ökat väsentligt under året. Det är mycket roligt men det gör också att de ansvariga har fått lägga ett oräkneligt antal ideella timmar på att få allt att fungera.

ÖVRIGT

Föreningen har under året sökt olika former av bidrag för att förstärka våra aktiviteter som i övrigt finansieras via medlemsintäkterna.

Under det gångna året har föreningen fått ett bidrag på 1 000 kr från kommunen i samband med Valborgsmässofirandet. Vi har även fått 5 000 kr från kommunen som ett allmänt kulturbidrag.

Från Sällskapet Fattiga Barns vänner har vi fått ett bidrag på 2 000 kr.

Riksantikvarieämbetet har beviljat ett bidrag på 10 000 kr som stöd för arbetet med att utveckla föreningens museum.

Hembygdsföreningen är medlem i Östergötlands Hembygdsförbund och Hembygdsföreningens byggnader och inventarier är försäkrade hos Sveriges hembygdsförbund genom Hembygdsförsäkringen.

Våra arkivarier är försäkrade genom Östergötlands Arkivförbund i Länsförsäkringar Östgöta.

Antalet följare av vår Facebook-sida ökade under året från 424 till 471. 2018 publicerades 21 inlägg varav de som nått störst räckvidd är följande:

2018-02-21, 1 830 personer, Historiskt fotografi och text om Fallingebergs grusgrop 100 år 2018-12-13, 1 503 personer, Reklam för Baljabladet, Ulla Torstensson på bild. 2018-06-05, 1 243 personer, Gratulation Ulla Torstensson 100 år.

I Facebook-gruppen Du vet att du är från Ringarum om… har ett visst antal historiska bilder publicerats ur samlingarna. Antalet medlemmar i gruppen var 836 vid årsskiftet 2017-2018. För att bättre ha kontroll över bildmaterialet och vårt informationsflöde har föreningen i princip bara delat egna inlägg i gruppen.

AVSLUTNING

Ringarums Hembygdsförening har under det gångna året bedrivit en aktiv verksamhet och genomfört en rad olika arrangemang i enlighet med den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet i mars. Vi kan glädjas åt ett intensivt år med många besökare och ett fortsatt gott inflöde av nya medlemmar.

Vi sprider information om vår verksamhet genom medlemsskriften Baljabladet och via vår hemsida. Publicering finns också på Facebook.

Vår verksamhet bygger på ideellt arbete som utförs av medlemmar, arbetsgrupper och andra intresserade. Från styrelsens sida vill vi rikta ett stort och varmt tack för de insatser som gjorts under året.

Styrelsen vill också tacka sponsorer och det lokala näringslivet som fortsätter att visa oss mycket stor generositet.

Ringarum i januari 2019

Karin Folkesson, Birgitta Andersson, Bo Svensson, Berit Hedlund, Kenneth Sjögren, Albin Lindqvist