Verksamhetsberättelse 2017 Ringarums Hembygdsförening

INLEDNING/SAMMANFATTNING

Ringarums Hembygdsförening har under 2017 arbetat enligt den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet i mars. Det har arrangerats ett stort antal aktiviteter av varierande karaktär. Föreningen har även visat upp sig och deltagit i samband med andra arrangemang både i Ringarum och i Valdemarsvik.

Det långsiktiga och tidskrävande arbetet med sortering och strukturering av våra samlingar har fortsatt.

Även det gångna året har präglats av vård av våra byggnader och vår tomtmark. Trädgårds-gruppen har fortsatt att röja sly och föryngra befintliga häckar och buskage vilket bidragit till ett ljusare intryck. Vår byggkommitté har arbetat idogt med att måla och på annat sätt under-hålla ett flertal av våra byggnader. Bland annat har den gamla dassbyggnaden försetts med nytt tak och byggts om till förråd.

Även i år har det skett saker i ryggåsstugan. I samband med kontroll av skorstenen visade det sig att såväl den som pipor och den järnspis som var installerad tyvärr förstörts av regn som fallit genom skorstenen. Med mycket god hjälp av lokala entreprenörer har nu skorsten och pipor restaurerats och skorstenen har fått ett ”tak”. Den järnspis som tidigare fanns i kaffestugan har också renoverats och fått en ny plats i ryggåsstugan. Arbetet var klart till Tomtar på loftet då vi kunde återinviga med brasa.

Under hösten har vi låtit sätta upp ett antal utomhusarmaturer med skymningsrelä på Hem-bygdsberget. Förutom att det känns allmänt inbjudande har de redan varit till glädje vid våra arrangemang liksom i samband med uthyrningar under den mörkare perioden av året. En total genomgång av alla elinstallationer, som gjorts pö om pö under ett antal år, har gjorts för att säkerställa säkerheten.

Vidare har ytterligare material från såväl föreningar som privatpersoner inlämnats och katalogiserats i vårt arkiv.

Medlemsskriften Baljabladet har utkommit med tre nummer.

Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick medlemsantalet till 418 st, varav tre organisationer.

Föreningens inkomster utgörs i huvudsak av medlemsavgifterna. Till detta kommer intäkter i samband med arrangemang samt gåvor och bidrag, som i förekommande fall beviljas föreningen.

En avgörande förutsättning – utöver goda relationer till lokala entreprenörer och näringsidkare - för föreningens möjlighet att leva upp till åtagandena i verksamhetsplanen är det stora engagemang och de många ideella arbetstimmar som medlemmarna bidrar med.

STYRELSEN OCH ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelsen har bestått av Karin Folkesson (ordförande), Birgitta Andersson (vice ordförande), Bo Svensson (kassör), Berit Hedlund (sekreterare), Albin Lindqvist (vice sekreterare) samt ledamöterna Kerstin Rönnlöf, Kenneth Sjögren, Gunnar Malm och Håkan Nilsson. Åsa Samuelsson och Ing-Marie Westerman har varit suppleanter.

Styrelsen har haft elva protokollförda möten under verksamhetsåret. Årsmötet hölls söndagen den 12 mars 2017 i Ringarums församlingshem.

Jan-Olov Andersson och Peter Alexandersson har varit föreningens revisorer och Sven Olsson har varit revisorssuppleant.

Valberedningen har bestått av Hans Andersson (sammankallande) samt Solvig Österholm-Hoff och Christina Ährlin.

ARBETSGRUPPER

Gunnar Malm och Rune Karlsson har varit sammankallande i byggnadskommittén. Utöver dessa båda har Kenneth Sjögren, Sören Wass, Rolf Nehlén, Kent-Göran Karlsson, Hans-Göran Svensson och Rolf Dahlgren ingått i kommittén.

Roger Gustafsson och Eva Malm har varit sammankallande i festkommittén där även Inga Wester, Barbro Svahn, Birgitta Andersson, Britt Olausson, Mona Engstrand, Inga Ericsson, Solvig Hoff-Österholm, Brita Kjellberg, Ann-Christine Larsson, Anettie Walestad, Ing-Marie Westerman, Gun Gustavsson, Anna Wall och Gun-Britt Bergström ingått.

Åsa Samuelsson har varit sammankallande i gruppen med ansvar för trädgård mm. I gruppen har även Roger Gustafsson, Birgitta Svensson och Berit Hedlund ingått.

Ingegerd Fyhrman har varit sammankallande i gruppen med ansvar för barnverksamhet, där också Birgitta Andersson, Albin Lindqvist och Eva Britt Karlsson ingått.

ÖVRIGA UPPDRAG

Lotteriansvar: Roger Gustafsson
Ombud Bygdekommittén: Åsa Samuelsson
Ombud Östergötlands museum: Kenneth Sjögren
Arkivansvar: Albin Lindqvist och Bertil Gustafsson
Dokumentationsansvar och redaktion Baljabladet: Albin Lindqvist
Loppmarknadsansvar: Kerstin Rönnlöf och Åsa Samuelsson
Brandskyddsansvar: Gunnar Malm
Föremålsansvar: Kenneth Sjögren och Albin Lindqvist
Medlemsregisteransvar: Bo Svensson och Bertil Gustafsson
Webbansvar: Bertil Gustafsson

PROGRAMMET FÖR 2017

12 mars: Årsmöte i Ringarums församlingshem efter sedvanligt kyrkkaffe, som Hembygdsföreningen bjuder på.

29 mars: Intressant föreläsning med Ann-Christine Larsson i Ringgårdens matsal

9 april: Sedvanlig vårrustningsdag på Hembygdsberget.

30 april: Valborgsmässofirande på Hembygdsberget med körsång av Viskören och medlemmar ur Ringarums kyrkokör. Mycket uppskattat vårtal av Edvard Hollertz.

14 maj: Populär bussresa till Västervik med efterföljande nostalgisk tågresa på den smalspåriga järnvägen till Ankarsrum. Efter trevlig lunchbuffé i det gamla stationshuset följde inspirerande besök i Ankarsrums hembygdsmuseum innan kosan ställdes hemåt igen.

18 juni: Spelstämma på Hembygdsberget tillsammans med Hemgårdens folkdanslag. Stämman inleddes med en friluftsgudstjänst.

23 juni: Traditionellt midsommarfirande på Hembygdsberget i strålande sommarväder. Lekar och dans kring stången under ledning av Carolina Berglund. Carola Andersson sjöng till lekarna och Estrid Eliasson underhöll liksom tidigare år med sin fina dragspelsmusik.

2 juli: Arbetsdag på Hembygdsberget med sortering bland samlingarna och rensning bland sådant som med åren blivit liggande.

15 juli: Danskväll på Hembygdsberget med Lasse & Anne. Arrangemanget lockade tyvärr ingen större skara.

29 juli: Kent Lindqvist och Roger Gustafsson visade Ringarums kyrka och dess klenoder för ett stort antal intresserades i samband med Baljadagen.

5 augusti: Medverkan vid Waldemarsviksrodden i Valdemarsvik. Vi visade upp vår verksamhet tillsammans med Tryserums och Valdemarsviks hembygds- föreningar.

20 augusti: Friluftsgudstjänst med sommarmusik vid Fyllingarums kapell. Tomas Odenhall underhöll med fin flöjtmusik ackompanjerad av Marie Hallingfors.

9 september: Sagovandring – en ny aktivitet riktad till barn och deras familjer – lockade många besökare till Hembygdsberget.

15 oktober: Höstrustningsdag på Hembygdsberget.

24 oktober: Kura skymning med berättarkväll på Hembygdsberget.

4 november: Årets upplaga av Öppet hembygdsarkiv med tema släktforskning blev mycket uppskattat och välbesökt. På plats fanns förutom föreningens Ann-Christine Larsson och Albin Lindqvist även experten på Ringarumssläkter Torsten Ståhl samt Östgöta Genealogiska Förening.

2 december: Tomtar på loftet på Hembygdsberget. Den numera traditionella barnaktiviteten med korvgrillning, godisletande hos tomtenissarna på loftet, pysselverkstad och träff med tomten för att lämna önskelistor inför julen.

Flertalet av arrangemangen har lockat många besökare – utöver våra traditionella valborgsmässo- och midsommarfiranden kan buss-/tågresan till Ankarsrum, spelstämman, sagovandringen i september, Öppet hembygdsarkiv och Tomtar på loftet särskilt omnämnas.

Ringarums Hembygdsförening har också varit representerad vid knutgubbedans respektive julmarknad i Ringarum.

Studiecirkel i släktforskning har pågått och besök har gjorts vid Landsarkivet i Vadstena.

BYGGNADER OCH SAMLINGAR

Vården av våra byggnader har följt vår vård- och underhållsplan, vilket innebär fortlöpande underhåll av bl.a. tak och träytor. I år har lottboden målats liksom dörrarna på kaffestugan.

Den tidigare dassbyggnaden har byggts om till förråd och även försetts med ett nytt tak. Mindre kompletteringsarbeten har även gjorts på flera andra byggnader.

Även i år har det skett saker i ryggåsstugan. I samband med kontroll av skorstenen visade det sig att såväl den som pipor och den järnspis som var installerad tyvärr förstörts av regn som fallit genom skorstenen. Med mycket god hjälp av lokala entreprenörer har nu skorsten och pipor restaurerats och skorstenen har fått ett ”tak”. Den järnspis som tidigare fanns i kaffestugan har också renoverats och fått en ny plats i ryggåsstugan.

Arbetet med att sortera och strukturera upp föreningens samlingar har främst pågått i samband med våra arbetsdagar på Hembygdsberget.

ARKIVET

Arbetet med att säkerställa det lokala kulturarvet långsiktigt och hålla det tillgängligt är en viktig del av föreningens verksamhet.

Under året hämtades tolv mindre leveranser av såväl nya arkiv som komplement till befintliga, vilket är fler än under 2016. Ett av de nya arkiven är efter Mixdalas syförening som sedan flera år inte haft någon verksamhet. En del arkiv har under året blivit ordnade och förtecknade, såsom PRO:s lokalavdelnings handlingar.

Arkivet besöktes totalt av 54 besökare. Av dem kom de flesta, runt 50 st, då vi arrangerade Öppet arkiv. Under året har 26 forskningsförfrågningar inkommit.

Totalt förvaras cirka 146 arkivbildare om beräknat 38 hyllmeter fördelat på vår egna arkivlokal på Hembygdsberget och i f.d. kyrkoarkivet som vi hyr av Svenska kyrkan.

LOPPMARKNAD

Loppmarknadslokalen på Hembygdsberget har försetts med ny belysning. Detta möjliggör för våra duktiga loppmarknadsansvariga att på ett ännu bättre sätt exponera de fina föremål som fortlöpande skänks.

Merparten av försäljningen sker på Hembygdsberget i samband med olika arrangemang men även i mindre omfattning i samband med Baljadagen i Ringarum.

ÖVRIGT

Föreningen har under året sökt olika former av bidrag för att förstärka våra aktiviteter som i övrigt finansieras via medlemsintäkterna.

Under det gångna året har föreningen fått ett bidrag på 1 000 kr från kommunen i samband med Valborgsmässofirandet. Vi har även fått 5 000 kr från kommunen som ett allmänt kulturbidrag.

Från Sällskapet Fattiga Barns vänner har vi fått ett bidrag på 2 000 kr, vilket möjliggjort att arrangemangen Sagovandring respektive Tomtar på loftet kunnat genomföras utan kostnad för de deltagande barnen.

Hembygdsföreningen är medlem i Östergötlands Hembygdsförbund och Hembygds-föreningens byggnader och inventarier är försäkrade hos Sveriges hembygdsförbund genom Hembygdsförsäkringen.

Våra arkivarier är försäkrade genom Östergötlands Arkivförbund i Länsförsäkringar Östgöta.

En Skedevidräkt har sedan några år funnits i Hembygdsföreningens ägo. Den skänktes av de anhöriga i samband med att Stina ”på Öna” gick bort. I år har dräkten fått ett nytt hem hos en glad köpare i Ringarum.

Antalet följare av vår Facebook-sida ökade under året från 380 till 424. 2017 publicerades 46 inlägg varav de som nått störst räckvidd är följande:

2017-09-03, 5 211 personer, Historiskt fotografi på konfirmationsgrupp 2017-05-14, 2 741 personer, Livefilmsändning från rälsbussutflykt (totalt 525 visade minuter) 2017-08-22, 1 912 personer, Rapport om Mixdala syförenings arkiv.

I Facebook-gruppen Du vet att du är från Ringarum om… har ett visst antal historiska bilder publicerats ur samlingarna. Antalet medlemmar i gruppen var 792 vid årsskiftet 2017-2018. För att bättre ha kontroll över bildmaterialet och vårt informationsflöde har föreningen i princip bara delat egna inlägg i gruppen.

Publiceringarna i Facebook-gruppen Du vet att du är från Ringarum om… gav under 2017 en för hembygdsföreningen positiv bieffekt. Det som lades ut var i huvudsak bilder från den numera närmare femtioåriga publikationen Bondebygd och bruksbygd – Ringarums socken genom tiderna eller ”Ringarumsboken”, som den kanske oftare kallas.

Genom inläggen nåddes en yngre publik som glädjande nog ville läsa mera om vår bygd. Detta resulterade i att hembygdsföreningen sålde ett trettiotal ”Ringarumsböcker” under 2017 och så många exemplar har inte sålts på många år tidigare.

AVSLUTNING

Ringarums Hembygdsförening har under det gångna året bedrivit en aktiv verksamhet och genomfört en rad olika arrangemang i enlighet med den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet i mars. Vi kan glädjas åt ett intensivt år med många besökare och ett fortsatt gott inflöde av nya medlemmar.

Vi sprider information om vår verksamhet genom medlemsskriften Baljabladet och via vår hemsida. Publicering finns också på Facebook.

Vår verksamhet bygger på ideellt arbete som utförs av medlemmar, arbetsgrupper och andra intresserade. Från styrelsens sida vill vi rikta ett stort och varmt tack för de insatser som gjorts under året.

Styrelsen vill också tacka sponsorer och det lokala näringslivet som fortsätter att visa oss mycket stor generositet.

Ringarum i januari 2018

Karin Folkesson, Birgitta Andersson, Bo Svensson, Berit Hedlund, Kenneth Sjögren, Albin Lindqvist, Kerstin Rönnlöf, Gunnar Malm, Håkan Nilsson