STADGAR

STADGAR FÖR RINGARUMS HEMBYGDSFÖRENING
GÄLLANDE FRÅN DEN 15 MARS 2009

§1. Ändamål

Att före detta och nuvarande ringarumsbor, samt övriga intresserade, kan träffas under gemytliga former, för att manifestera och bevara den gamla ringarumskulturen. Utvärdering, sammanställning och arkivering av historiskt material bör utföras. Hembygdsgården är en central del för föreningens mål att föra kulturarvet vidare till kommande generationer, samt att bevara sammanhang mellan det förgångna, nuet och framtiden.

§2 Verksamhet.

§ 2.1 Samla och förmedla kunskap om hembygdens historia och kulturella värden.

§ 2.2 Medverka aktivt till att det omgivande kulturlandskapet med sin natur och kultur vårdas på lämpligt sätt.

§ 2.3 Om möjligt engagera sig i samhällsplanering som rör miljö, byggnader och andra planfrågor, hålla sig underrättad om kommunens planeringsärenden, samt verka som remissorgan.

§ 2.4 Dokumentera hembygdens lokala historia i ord och bild; föremål, handlingar, byggnader, arbetsliv, traditioner samt andra företeelser med anknytning till bygden. Därvid framtaget material skall förvaras på betryggande sätt.

§ 2.5 Levandegöra kulturarvet genom olika arrangemang och därmed öka intresset för bygden och dess historia.

§ 2.6 Samarbeta med kommunen och de kulturorganisationer som finns inom samhällssektorn där så är möjligt.

§ 2.7 Föreningen är medlem i Östergötlands hembygdsförbund och är därmed ansluten till hembygdsrörelsens riksorgan – Sveriges Hembygdsförbund (SHF) med rätt att deltaga i den årliga riksstämman.

§ 2.8 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 Medlemskap och avgifter

§ 3.1 Hembygdsföreningen är öppen för alla som är intresserade av att stödja föreningens arbete. Medlemskap registreras i förteckning utan särskild ansökan när medlemsavgiften betalats. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.

§ 3.2 Närstående föreningar eller andra organisationer i bygden kan efter beslut av styrelsen ansluta sig till hembygdsföreningen.

§ 3.3 Ingen medlem har rätt att göra anspråk på föreningens egendom.

§ 3.4 Enskilda personer som på särskilt sätt arbetar eller har arbetet i föreningens anda kan av styrelsen kallas till hedersledamöter. Hedersledamot är befriad från årsavgift.

§4 Föreningsmöten

§ 4.1 Föreningsmöten sker enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Föreningens högsta beslutande instans är årsmötet. Årsmötet hålls i början av året, dock senast i april och på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utsänds senast två veckor före mötet. Varje medlem äger en röst. Röstning får för enskild medlem ej ske medelst fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fall som nämns i §§ 7 och 8. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då lottning ska avgöra.

§ 4.2 Följande ärenden tas upp vid årsmötet:

1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Val av ledamöter i styrelsen samt ersättare.
9. Val av två revisorer jämte ersättare.
10. Val av ledamöter till kommittéer.
11. Val av ombud till organisationer.
12. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallade.
13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
14. Behandling av motioner, som inkommit till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet.
15. Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar under årsmötet.
16. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året.
17. Övriga frågor. Beslut får dock icke fattas i frågor som väcks vid årsmötet.

§ 4.3 Mandattiden för styrelseledamot är två år. Mandattiden för ersättare ett år. Fyllnadsval kan ske för kortare tid.

§ 4.4 Styrelsen kan kalla till föreningsmöte. Detta kan vara föreningens beslutande eller rådgivande organ. Styrelsen avgör vilken ställning föreningsmötet skall ha i varje särskilt fall.

§5 Styrelsen

Den löpande verksamheten sköts av en styrelse bestående av 9 ledamöter, jämte 2 ersättare, som väljs bland föreningens medlemmar. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ersättarna ska också kallas till sammanträdena; de har förslagsrätt men inte rösträtt. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst. Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden. Det skall justeras av minst en styrelseledamot. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig. De medel som inflyter genom gåvor och föreningens olika arbetsgrenar används till främjande enligt styrelsens beslut.

Uppgifter:

a. Bland styrelsens ledamöter utses ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör vid första sammanträdet efter årsmötet.
b. Förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.
c. Förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
d. Se till att protokoll och andra handlingar som rör föreningens verksamhet förvaras och arkiveras.
e. Se till att föremål och byggnader i föreningens ägo är rätt försäkrade, och i samband med donationer, om möjligt, upprätta överlåtelseavtal vari framgår att föreningen har avyttranderätt.
f. Att kalla till årsmöte och där presentera berättelse över styrelsens och föreningens verksamhet.
g. Till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper, inom en månad från räkenskapsårets slut.
h. Att arbeta i enlighet med riktlinjerna som anges i § 1.

§6 Räkenskaper och verksamhetsår

Såväl räkenskapsåret som verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår.

§7 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras att två tredjedelar av närvarande röstberättigade godkänt detta.

§8 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan ske om beslut därom fattats av två på varandra följande årsmöten, och två tredjedelar av närvarande röstberättigade godkänt detta. Vid upplösningen ska föreningens tillgångar förvaltas minst fem år, för att rekonstruktion ska vara möjlig. Om dylik rekonstruktion ej sker överlämnas materialet med full äganderätt till någon lokal museal institution eller lokalt arkiv.


Ovanstående stadgar blev antagna vid föreningsmöte den 22 november 2008, samt vid årsmöte den 15 mars 2009.