STADGAR

STADGAR för RINGARUMS HEMBYGDSFÖRENING,
upprättade när föreningen bildades 1933.

§1.

Ringarums Hembygdsförening har till uppgift att inom Ringarums socken arbeta för bevarande av kultur- och naturminnesmärken samt för hembygdsvård och andra kulturella och ideella syften.

§2.

Föreningen vill genom en eller flera s k hembygdsgårdar, bestående av gamla byggnader med gammal inredning, giva nuvarande och kommande släkten en bild av den gamla allmogekulturen i socknen.

§3.

Föreningen skall ombesörja en så vitt möjligt noggrann inventering av socknens alla fasta och lösa fornminnen och kulturföremål, ävensom naturminnesmärken och i samband därmed verkställa beskrivning, uppmätning, fotografering, kartläggning mm. av ifrågavarande föremål och minnesmärken, vilka också genom föreningens försorg om möjligt böra vårdas och skyddas. Likaså må föreningen kunna uppsätta minnesstenar, minnestavlor o. dyl. Även kunna byar, gårdar och ställen beskrivas. Föreningen bör, där så behöves, föranstalta om fridlysning av naturminnesmärken.

§4.

Föreningen skall samla och helst i särskild, därtill lämplig lokal, förvara och utställa gamla kulturföremål och fornsaker från socknen, som kunna belysa gångna tiders liv. Vid insamlandet bör om möjligt varje föremåls historia utforskas och upptecknas. Föreningen bör vidare söka medverka till att enskilda personer, som äga kulturhistoriskt märkliga föremål, ej må avhända sig desamma, utan må kunna deponera dem hos föreningen. Föreningen bör se till, att inga sådana föremål, ej heller byggnader, onödigt bortföras från socknen. Vid insamlandet av gamla föremål m m. Bör föreningen icke ingå på andra föreningars liknande område och i regel icke heller på andra socknars område.

§5.

Föreningen skall arbeta för utforskande av Ringarums sockens historia, både kultur- och personhistoria, dess natur och dess nuvarande kultur och liv, arbeta för upptecknande av muntliga traditioner, som finnas kvar, t ex i form av sägner, sedvänjor, folkdiktning, folkmusik, berättelser o s v., samt söka utarbeta Ringarums sockens historia och sockenbeskrivning.

§6.

Föreningen vill på olika sätt väcka och underhålla intresset för och kärleken till hembygden och folket, samt arbeta för både den nuvarande och kommande släktens andliga och kroppsliga utveckling, söka väcka och underhålla känslan av samband med gångna släkten och tider, men också verka för större samhörighet och solidaritet mellan socknens invånare i närvarande tid, samt över huvud arbeta för kulturella och ideella syften. Föreningen vill arbeta för att gamla goda traditioner, seder och bruk bibehållas eller återupplivas, samt verka för värdigt och vackert högtidsfirande och nöjesliv. Om genom föreningens försorg ”de gamlas dag” anordnas, antingen gemensamt för hela socknen eller för särskilda rotar, bör därvid alltid förekomma andaktstund av någon av församlingens präster eller andra talare. Föreningens fester eller sammanträden böra icke äga rum under den tid den allmänna gudstjänsten pågår.

§7.

Föreningen bör, i den mån detta befinnes lämpligt och möjligt söka motarbeta att bygden förfulas genom smaklösa byggnader o. dyl., samt söka medverka till att nyanläggningar och omdaningar m. m. utföras med hänsyn till såväl bygden som omgivande natur och förutvarande anläggningar.

§8.

Föreningen vill på olika sätt, t. ex. genom föredrag, publikationer, fester, utflykter o. s. v. Utföra upplysningsverksamhet i hithörande frågor och därigenom väcka intresse för hembygden, samt även söka anknytning till andra ideella rörelser.

§9.

Medlem av föreningen kan varje inom socknen boende person vara, ävensom utom socknen boende och för föreningens syftemål intresserad, och bör medlem på alla sätt stödja föreningen. Varje medlem förbinder sig, att innan han avyttrar sig ett gammalt kulturföremål eller byggnad, utom vid offentliga auktioner, först meddela sig med föreningens roteombud, styrelse eller annan medlem i föreningen. Varje medlem betalar en årsavgift av en krona. I en familj betalar gift man en krona, hustrun och hemmavarande söner och döttrar var för sig 50 öre, för varje år. Föreningen skall vara fullständigt opolitisk. Matrikel skall föras över medlemmarna.

§10.

Styrelsen väljes på årsmöte och består av tio personer. Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och skattmästare. Styrelsen väljer inom sig ett verkställande utskott av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelsen skall utse lämpliga personer att vara föreningens ombud, vilka skola arbeta i samförstånd med styrelsen, verkställande utskottet och varandra. Styrelsen kan även tillsätta tillfälliga kommittéer. Styrelseledamöter och ombud skola kraftigt arbeta och verka för föreningens syftemål. Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vice ordförandens kallelse, när så behöves och minst två gånger årligen. Den är beslutmässig, så snart halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens ledamöter väljas för två år, halva antalet väljes varje år. Styrelseledamot inträder i styrelsen vid det årsskifte, som infaller näst efter årsmötet.

§11.

Verkställande utskottet skall verkställa styrelsens beslut, men kan även handla självständigt, då så nödigt synes, men skall i så fall underrätta styrelsen därom. Penningmedel, belöpande sig till högst tjugofem (25) kronor pr månad kan av verkställande utskottet utanordnas utan styrelsens hörande.

§12.

Styrelsens ordförande eller vice ordförande skall leda föreningens, styrelsens och verkställande utskottets sammanträden.

§13.

Skattmästaren åligger att förvalta föreningens kassa, för vilken han är ansvarig, verkställa beslutade utbetalningar, mottaga medel som inflyta, anskaffa medlemmar och föra förteckning över dem samt indriva medlemsavgifter. Styrelsen må kunna utse roteombud att i särskilda delar av socknen biträda skattmästaren. Skattmästaren ställer, om så fordras, borgen för de medel han förvaltar.

§14.

Föreningen sammanträder då ordföranden eller vice ordföranden finner nödigt, samt till årsmöte senast före juli månads utgång. Vid årsmöte skall förekomma föredragande av årsberättelsen, föredragande av revisorernas berättelse i anslutning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse, val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för varje år, samt övriga ärendens behandling. Vid frågors avgöranden gäller enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Sluten omröstning företages, om någon så fordrar. Föreningens årsmöte annonseras i tidningarna. Övriga föreningssammanträden annonseras av styrelsen på lämpligt sätt.

§15.

Ändring av dessa stadgar vinner laga kraft endast om den oförändrat antages av två på varandra följande föreningssammanträden, av vilka det ena är ett årsmöte.

§16.

För beslut om avyttring av föreningen tillhöriga föremål och byggnader m. m. fordras 4/5 majoritet av de närvarande föreningsmedlemmarna vid två på varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om föreningens upplösning fordras 4/5 majoritet å två på varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara årsmöte, då minst halva antalet föreningsmedlemmar äro närvarande. I händelse av föreningens upplösning skola dess samlingar och penningmedel deponeras hos Östergötlands Fornminnes- och Museiförening att av densamma förvaltas tills ny hembygdsförening bildas i Ringarum.